Η ιατρός

Η Δήμητρα Ράπτη είναι παιδίατρος και σύμβουλος θηλασμού IBCLC που ζει και εργάζεται στα Ιωάννινα. Σκοπός αυτού του δικτυακού χώρου είναι η προώθηση του θηλασμού και η καλύτερη επικοινωνία με τους γονείς και τους συναδέλφους, με απώτερο στόχο την προαγωγή της υγείας και την σωστή ανάπτυξη των παιδιών.

Για την αίτησή σας μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής ακολουθείτε τα παρακάτω βήματα:

  1. Είσοδος στο πληροφορικό σύστημα (rdv.ehealthnet.gr), με τους κωδικούς του taxisNET και επιβεβαίωση με τον ΑΜΚΑ του παιδιού.
  2. Συμπλήρωση των προσωπικών στοιχείων σας (βάσει των στοιχείων που θα συμπληρωθούν θα γίνει από το σύστημα η επιλογή των διαθέσιμων Οικογενειακών Ιατρών).
  3. Επιλογή Οικογενειακού Ιατρού.

Η εγγραφή ολοκληρώνεται με την παράδοση στον Οικογενειακό Παιδίατρο:

  1. Εκτυπωμένης της αίτησης
  2. Φωτοαντίγραφου  Δελτίου Ταυτότητας (ή άλλου εγγράφου ταυτοποίησης) αιτούντος.
  3. Φωτοαντίγραφου Εγγράφου Απόδειξης Διεύθυνσης Κατοικίας (πχ ΔΕΗ ή τηλεφωνίας) ή σχετικής υπεύθυνης δήλωσης (πρωτότυπη).
  4. Βεβαίωσης Οικογενειακής κατάστασηςαπό την οποία να προκύπτει ο βαθμός συγγένειας (ή Φωτοαντίγραφου Εγγράφου δικαστικής απόφασης ορισμού δικαστικού συμπαραστάτη ή Φωτοαντίγραφου Εγγράφου απονομής της επιμέλειας.)